Statut

S T A T U T
Jugoslovenske komunističke partije Crne Gore

I - OPŠTE ODREDBE

1. Naziv i sjedište Partije

Član 1.

          Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore je politička organizacija u smislu Zakona.
- Puni naziv Partije je: JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA CRNE GORE.
Skraćeni naziv Partije je: JKP-CG (u daljem tekstu :Partija).
Sjedaste Partije je u Podgorici,Djoka Mirasevica 57
Partija ima svojstvo pravnog lica.

Član 2.

          JKP-CG čine svi članovi i organizacije Partije na području Republike Crne Gore.
Partija djeluje na teritoriji Republika Crne Gore na osnovu Programa i Statuta.

2. Osnovna načela i ciljevi Partije
Član 3.
          JKP-CG: je politička organizacija slobodnih ljudi demokratske, komunističke i jugoslovenske orijentacije.
          Partija izražava i bori se za neposredne i dugoročne interese i ciljeve radni čke klase i svih radnih ljudi koji žive od svog rada, idejno i politički opredije ljenih za socijalizam kao prelazni društveni sistem iz klasnog u besklasno društvo i zajedničku državu kao federativnu zajednicu njenih ravnopravnih na roda i narodnosti, republika i građana. Dugoročni cilj Partije je reintegracija Jugoslavije na istim principima i u prethodnim granicama.
          Stvaranje besklasnog komunističkog društva istorijski je zadatak i krajnji cilj Partije.          Partija svoj Program temelji na osnovama naučnog socijalizma - marksizma, potvrđenog istorijskim, humanističkim i civilizacijskim dostignućima čovječanstva i nastavljač je pozitivnog istorijskog I socijalističkog jugoslovenskog socijalizma. Teorijske osnove djelovanja Partije su i druga progresivna humanistička učenja o      društvu i čovjeku, oslobođenom od eksploatacije i duhovnog siromaštva,ponižavanja i svih oblika nesloboda, osposobljenog da u procesu neposrednog demokratskog odlučivanja izgrađuje svoju budućnost, u kojoj će njegov materijalni i društveni položaj zavisiti od rezultata njegovog rada.

Član 4.

          U ostvarivanju svojih programskih ciljeva Partija polazi od istorijsko-dijalektičke istine da je ukupan razvoj ljudskog društva bio izraz i posljedica klasne borbe i sukoba, te da osnovne ideje naučnog socijalizma i komunističke vizije bu dućnosti nijesu ni mrtve, ni prevaziđene, već da je zastoj u njihovom ostvariva nju uslijedio kao rezultat promijenjenih odnosa snaga u borbi između kapitalizma i socijalizma u svjetskim razmjerama, kao i zbog nedovoljno razvijenih socijalisti čkih društveno-ekonomskih i produkcionih odnosa koji su postali kočnica razvoju socijalizma i demokratije u datim uslovima.
          Programom i drugim dokumentima Partije utvrđuju se i razrađuju neposredni i dugoročni ciljevi; opredjeljenja i oblici njenog političkog djelovanja.

Član 5,

          Programske ciljeve Partija ostvaruje političkim djelovanjem   demokratskim sred­stvima, u skladu   sa Ustavomi zakonom, a naročito:
- učešćem i   uticajem u svim oblicima lokalne samouprave, u predstavničkim tijelima i organima vlasti na nivou opštine, Republike i Federacije;
- angažovanjem u svim društvenim sredinama, a posebno među radničkom klasom, omladi nom,  srednjim slojevima društva,  inteligencijom i svim slobodoumnim i progresivnim slojevima društva, kojima su bliske ideje socijalizma u savremenim uslovima;
- razvijanjem svijesti o suštini klasnog sadržaja razvoja društva i perspektive socijalizma kao svjetskog procesa u odnosu na shvatanja kapitalizma kao poslednje eta pe ljudskog razvoja i civilizacije.

3. Simboli Partije

Član 6.

          Partija ima: amblem,  zastavu i himnu.
          Amblem je crvena petokraka zvijezda sa srpom i čekićem u sredini. Srp i čekić i ivice zvijezde su zlatne boje. Ispod zvijezde, izmedju njena dva kraka, nalazi se skraćeni naziv Partije.
          Zastava je crvena u razmjeri visine i dužine 1 : 2, sa amblemom u, gornjem lijevom uglu, a desno od amblema vodoravno upisan je tekst: Proleteri svih zemalja ujedinite se!
Himna Partije je Internacionala.       
- Organi Partije imaju pečat i štambilj, čiji oblik, sadržinu i upotrebu utvrđuje odlukom najviši organ Partije
4. Javnost rada

Član 7.

          Rad Partije ja javan.
          O oblicima informisanja javnosti odlučuju organi Partije.

5. Saradnja sa dragim organizacijama

Član 8.

          Partija u svom političkom djelovanju ostvarivaće odgovarajuće oblike saradnje sa komunističkim, radničkim i drugim progresivnim partijama i pokretima, društve nim, humanitarnim organizacijama i udruženjima, kao i sa drugim organizacijama u zemlji i svijetu na:osnovama i načelima uzajamne podudarnosti ciljeva i interesa.

Član 9.

          O udruživanju u savez političkih stranaka u zemlji i o saradnji sa medjunarodnim organizacijama odlučuje, najviši organ Partije, pod uslovom da druga strana priznaje subjektivitet Partije i ne osporava njene ciljeve i zadatka.
          Pod istim uslovima Partija može stupati u trajne ili povremene političke koali cije prilikom izbora ili u radu predstavničkih organa vlasti u opštini i Republici, odnosno na saveznom nivou

6. Zastupanje i predstavljanje Partije

Član 10.

          Zastupanje i predstavljanje Partije u pravnom saobraćaju vrše: predsjednik, potpredsjednici ili sekretar Centralnog komiteta Partije, odnosno opštinskog komiteta u opštini.
          Zastupanje i predstavljanje Partije u političkom djelovanju vrše predsjednik, potpredsjednici i sekretar Centralnog komiteta Partije, kao i članovi Partije po konkretnom zadatku ili zaduženju, u skladu sa Programom i Statutom.
          Centralni komitet može imenovati člana Partije ili posebnu službu za odnose sa javnošću.

II - ČLANSTVO U PARTIJI

1. Pripadnost Partiji

Član 11.

          Član Partije može biti svaki građjanin koji ima biračko pravo, koji nije član druge političke organizacije ili stranke i koji prihvata Program i Statut Partije

Član 12.

          Svojstvo člana Partije stiče se na osnovu pristupnice kojom se prihvata Program i Statut Partije ili na predlog osnovne organizacije i odluke o prijemu, koju dono si osnovna organizacija.
          Odluku iz prethodnog stava može donijeti i opštinski komitet ukoliko osnovna orga nizacija nije u mogućnosti da zakaže i održi sastanak.         Evidenciju članova vode orga ni Partije u opštini.

Član 13.

          Centralni komitet Partije bliže uređjuje sadržaj i oblik pristupnice i članske knjižice, kao i postupak njihovog izdavanja.

2. Prava, i obaveze Članova Partije

Član 14.

          Pravo je svakog člana Partije da:
          - neposredno učestvuje u radu svoje osnovne organizacije i u drugim aktivnostima Partije, inicira, predlaže i učestvuje u donošenju odluka, stavova i zaključaka svoje osnovne organizacije, organa i foruma Partije,
          - slobodno izražava i brani svoje ideje i politička ubjeđjenja u vezi sa ostvarivanjem Programa i politike Partije, s pravom na izdvojeno mišljenje o tim pitanjima zbog kojeg ne može biti pozvan na političku odgovornost,
          -bude blagovremeno informisan o svim pitanjima rada i djelovanja Partije,
          - traži preispitivanje ili promjenu usvojenih odluka i stavova sa kojima se ne slaže, ali je dužan da ih sprovodi dok su na snazi,
          - prisustvuje i neposredno učestvuje na sastanku osnovne organizacije, drugog orga na ili foruma .Partije kada se raspravlja i odlučuje o njegovom radu i odgovornosti.
          - predlaže, bira i da bude biran u sve organe Partije,  da učestvuje u utvrđivanju kriterijuma za njihov sastav i bude informisan o njihovom radu,
          - aktivno učestvuje u svim oblicima djelovanja Partije u ostvarivanju njenih političkih ciljeva i koristi sva druga prava utvrđena Statutom.

Član 15

          Svaki član Partije je dužan da
          - aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka Partije,
          - učestvuje u političkom životu Partije, a naročito u sredini gdje živi i radi i svojim likom i djelovanjem razvija ideje i programska načela Partije,
          - sprovodi i izvršava odluke i stavove Partije s visokim stepenom lične inicijative i odgovornosti,
          - prati i produbljava razvoj savremena socijalističke misli i teorije, sa ciljem obogaćivanja političko-klasnog i idejnog sadržaja djelovanja Partije,
          - plaća članarinu,
          - sprovodi i izvršava i ostale obaveze utvrđene ovim Statutom i odlukama Partije

3. Prestanak članstva

Član 16.
          Članstvo u Partiji prestaje:
          - istupanjem iz Partije,    
          - isključenjem i
          - brisanjem iz evidencije.
          Iz Partije istupa čilan davanjem pismene izjave ili nekom drugom radnjom iz koje se nesporno može zaključiti da je odlučio da ne želi da bude Član Partije.
          Osnovna organizacija, odnosno opštinski komitet će isključiti iz Partije člana koji svojom aktivnošću nanosi štetu Partiji ili djeluje suprotno odredbama Statuta i Programa Partije. Iz istih razloga Centralni komitet može da isključi iz Partije svog člana.
          Osnovna organizacija, odnosno opštinski komitet, donosi odluku o brisanju iz evi­dencije člana koji ne ispunjava osnovne statutarne obaveze, ne učestvuje u radu osnovne organizacije i ne plaća članarinu.
          Protiv odluke osnovne organizacije o isključenju, odnosno o brisanju iz evidencije, član ima pravo žalbe komisiji za statutarna pitanja u opštini,  a protiv odluke komisije za statutana pitanja u opštini i opštinskog komiteta Komisiji za statutarna pita­nja opštinske Konferencije. Žalba se podnosi u roku od 30 dana od dana prijema odluke.
          Svi forumi i organi Partije dužni su da članu Partije na njegov zahtjev pruže pomoć i zaštitu od svih nedemokratskih postupaka u Partiji.
          Isključenjem iz Partije Član se ne može ponovo primiti u Partiju prije isteka jedne godine od dana isključenja.

III - ODNOSI U PARTIJI

1.      Princip demokratskog jedinstva

Član 17.

          Odnosi u Partiji se zasnivaju na principu demokratskog jedinstva koji obuhvata:
          - poštovanje slobode savjesti, mišljenja i izražavanja;
          - prihvatanje odluke većine i obavezu njenog sprovođjenja u praksi;
          - pravo manjine i pojedinca da zadrži i zastupa svoje stavove i gledišta u organizaciji, organu i forumu sa obavezom organa da u roku od 30 dana preispita svoju odluku ako to zahtijeva 1/3 njegovih Članova, Komisija za statutarna pitanja, Nadzorni odbor ili predsjednik Centralnog komiteta.
Član 18.

          Demokratsko jedinstvo izražava suštinu i sistem odnosa u Partiji, koji sa zasniva­ju na:
          - demokratskom metodu u pripremanju i donošenju odluka, stavova i zaključaka, kroz ravnopravnu i argumentovanu raspravu;
          - obaveznost odluka osnovnih organizacija, organa i foruma Partije, koje usvoji ve ćina za sve članove i na orgonizovanom i jedinstvenom djelovanju na njihovom sprovađjenju;
          - obavezi članova organizacija, foruma i organa Partije da se pridržavaju odluka, stavova i zaključaka viših foruma i organa Partije.
          - samostalnosti organizacija, foruma i organa Partije u akcijama i djelovanju, za­visno od uslova i situacije u kojima rade, pridržavajući se Programa i Statuta Parti je.

2. Donošenje odluka

Član 19.

          Osnovne   organizacije, organi i forumi Partije donose odluke ako je prisutno vi še od polovine njihovih Članova. Ukoliko se i na drugom sastanku osnovne organizacije, foruma i organa Partije ne obezbijedi prisustvo većine ona može donositi punovažne odluke i sa jednom trećinom prisutnih članova.
          Odluka je punovažna ako se za nju izjasni više od polovine prisutnih članova.
          Odluke o statutarnim i programskim pitanjima su ponovažne ako se za njih izjasni većina od ukupnog broja članova organa ili foruma.

Član 20.

          Odluke, zaključci i stavovi viših foruma Partije obavezni su za niže organe i sve člano ve Partije.
          U slučaju težih povreda donijetih odluka, kojima se nanosi šteta Partiji ili otvorenog im suprostavljanja, oportunističkog, razbijačkog ili drugog frakcijskog djelovanja, viši organ može organizaciji ili nižem organu izreci mjeru opome ne i naložiti da se prestane sa takvom aktivnošću.
          Ukoliko se ne postigne svrha izricanja opomene, a okolnosti slučaja ne trpe odlaganje, viši organ ili forum mogu raspustiti osnovnu organizaciju ili niži organ i imenovati novi, a protiv vinovnika pokrenuti postupak partijska odgo vornosti.

Izbori u Partiji

Član 21.

          Kadrovska politika u Partiji mora biti postavljena na jasnim i jedinstvenim kriterijumima i principima i u funkciju ostvarivanja programskih ciljeva Partije na osnovama demokratskog jedinstva.
          Svi forumi i organi u Partiji su izborni.
          Neposredni izbori se vrše do nivoa opštinske konferencije.
          Opštinski komiteti, viši forumi i organi biraju se preko izabranih delegata.

Član 22.

          Izbori za sve organe i forume i izbori u osnovnim organizacijama Partije vrše se svake četvrte godine.
          Izbori se vrše tajnim glasanjem ukoliko odgovarajući organ ne odredi drugači je.
          Za svaki izbor potreban je prethodni pristanak kandidata.
          Centralni komitet Partije prilikom raspisivanja izbora može odrediti bliže kriterijume za izbor delegata, njihovu zastupljenost i strukturu, vodeći računa o ravnopravnosti polova, rokove izbora i sli čno.

Član 23.

          Članu organa prestaje mandat i prije isteka roka na koji je biran prestankom članstva u Partiji, podnošenjem ostavke i izglasavanjem nepovjerenja, a u slučaju raspuštanja organa danom donošenja odluke o raspuštanju.

IV - ORGANIZOVKNJE PARTIJE
A. OBULCI ORGANIZOVANJA
1. Opšta načela

Član 24.

          Članovi Partije se organizuju na teritorijalnon principu u opštini i Republici.
          Organi Partije mogu odlučiti da se s obzirem na broj članova, specifične zadatke, lična svojstva i sklonosti, profesionalno opredjeljenje, godine starosti i druge okolnosti, članovi Partije mogu se organizovati i na radnom, interesnom ili drugom principu.
          Opštinska organizacija je osnovni oblik organizovanja i djelovanja Partije
          Odluku o oblicima organizovanja članstva na odgovarajćim nivoima donose organi Partije, koji bliže utvrdjuju način izbora i rada organizacije.
          Centralni komitet Partije može, donijeti odluku o udruživanju u jedinstvenu partiju komunista ili savez partija i druge oblike saradnje, u koje dalegira svoje predstavnike.
          Centralni komitet će posebnom statutarnom odlukom bliže utvrditi oblike i na čin organizovanja omladinske komunističke organizacije.
2. Osnovna organizacija

Član 25

          Članovi Partije ostvaruju svoja osnovna statutarna prava i obaveze u osnovnoj organizaciji, koja se može organizovati sa najmanje pet članova.
          Osnovna organizacija sa više od sedam članova može birati sekretarijat i blaga­jnika.
          Odluku o formiranju osnovne organizacije donosi opštinski komitet.
          OpŠtinski komitet može odlučiti da se umjesto osnovne organizacije obrazuju akti vi, partijske ćelije ili drugi oblici djelovanja.

3. Organizacija Partije u opstini

Član 26.

          Organizacija Partije u opstini je jedinstvena cjelina koju čine svi članovi i osno vne organizacije na teritoriji jedne opštine.
          Opštinska organizacija usmjerava, organizuje i objedinjava rad osnovnih organizaci ja i njihovih članova,

B. FORUMI I ORGANI PARTIJE

Član 27.

          Forum Partije u Crnoj Gori je Kongres, a organi su Centralni komitet, Konisija za statutarna pitanja i Nadzorni odbor.
          Forum Partije u opštini je opštinska konferencija a organi su opštinski komitet, komisija za statutarna pitanja i nadzorni odbor.
          Svi organi i forumi Partije donose poslovnik o svom radu.

Član 28.

          U slučaju stvaranja unija, koalicija ili saveza sa drugim političkim organizacijama mogu se stvarati zajednička koordinaciona tijela, o čemu odlučuje Centralni komitet Pa­rtije.

1. Forumi i organi Partije u opstini,

a) Opštinska konferencija

Član 29.

          Opštinska konferencija Partije je najviši forum organizacije komunista u opstini, koja se održava po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
          Opštinsku konferenciju saziva opštinski komitet na predlog predsjedništva ili predsednika ili na zahtjev jedne trećine članova komiteta.
          Konferenciju sačinjavaju delegati osnovnih organizacija sa područja opštine, člano vi opštinskog komiteta, članovi Komisije za statutarna pitanja i Nadzornog odbora, koji imaju sva prava delegata izuzev odlučivanja o izvještaju o njihovom, radu i razrješenju.
          Kriterijume , broj i način izbora delegata konferencije utvrdjuje opštinski komitet. Ukoliko se iz bilo kojih razloga na može sazvati i održati opštinska konferencija (pa­sivnost osnovnih organizacija, oportunističko djelovanje njihovog rukovodstva, opstru­kcija članova, spriječenost zbog drugih razloga i si.), a okolnosti slučaja zahtijeva ju neodložno i efikasno djelovanje opštinske organizacije, opstinski komitet može sazvati sastanak najaktivnijih članova, po pravilu ravnomjerno teritorijalno zastupljenih sa svim pravima odlučivanja i izbornih funkcija koje pripadaju konferenciji.

Član 30.

          Opštinska konferencija obavlja sledeće aktivnosti:
          - prati, analizira i usmjerava aktivnost osnovnih organizacija;
          - razmatra i usvaja izvještaj o radu opštinskog komiteta, nadzornog odbora i ko­misije za statutarna pitanja;
          - bira i razrješava opštinski komitet, komisiju za statutarna pitanja i nadzorni odbor, radna tijela konferencije, kao i delegate za više forume i organe Partije, a ako to pravo izuzetno prenese na opštinski komitet naknadno verifikuje takav izbor;
          - donosi programske materijale, deklaracije i rezolucije kojima usmjerava i bli že utvrđjuje programske aktivnosti Partije na svom području;
          - vrši druge poslove i aktivnosti u skladu sa ovim Statutom i Programera rada.

b) Opštinski komitet

Član 31.

          Opštinski komitet je najviši političko-izvršni organ opštinske organizacije između dvije izborne konferencije, koji inicira i sprovodi politiku i odluke konferenci je i ostvaruje organizatorsku i operativno-akcionu ulogu u realizaciji Statuta i Pro grama rada.
          Sastav i broj članova opštinskog komiteta utvrđjuje konferencija.
          Mandat opštinskog komiteta traje četiri godine.
          Opštinski komitet je za svoj rad, odgovoran konferenciji, a po liniji demokratskog jedinstva i Centralnom komitetu Partije.

Član 32.

          Opštinski komitet bira predsjednika, jednog ili više potpredsjednika i sekretara.
          Zavisno od svoje brojnosti, opštinski komitet može izabrati predsjedništvo, kao i druga radna tijela za ostvarivanje stalnih ili povremenih poslova i zadataka.
          Opštinski komitet vrši popunu u svom sastavu do 1/3 članova na predlog svog pre dsjedništva.
          Opštinski komitet se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

c) Predsjedništvo

Član 33.

          Predsjedništvo je operativno-političko tijelo opštinskog komiteta,  koje se stara o operacionalizaciji političkog djelovanja i koordinira rad članova Partije,usmjerava pravce političke aktivnosti, a za svoj rad odgovara opštinskom komitetu.
          Predsjednik opstinskog komiteta po funkciji je član predsjedništva i rukovodi nje­govim radom.
          Sekretar opstinskcg komiteta je po funkciji sekretar predsjedništva.
          Način izbora i broj članova predsjedništva utvrđjuje opstinski komitet.

g) Odbori i komisije

Član 34.

          Komisija za statutarna pitanja ima pet članova i bira se na vrijeme od četiri godi­ne.
          Komisija za statutarna pitanja prati primjenu Statuta, predlaže mjere za otklanjanje nepravilnosti, razmatra žalbe, primjedbe, predloge, prigovore i sugestije statusno-statutarne prirode, ocjenjuje statutarnost pojedinih odluka i vrši druge poslove u skla du sa odredbama ovog Statuta, po sopstvenoj inicijativi ili na predlog organa i čla­na Partije.
          Organi i forumi su dužni uzeti u postupak predloge i inicijative komisije za sta­tutarna pitanja.

Član 35.

          Nadzorni odbor ima tri člana i bira se na vrijeme od četiri godine.
          Nadzorni odbor se stara o pravilnosti i zakonitosti materijalno-            -finansijskog po slovanja organa Partije u opštini, vrši odgovarajuću kontrolu, predlaže potrebne mjere i informiše opstinski komitet o nađenom stanju.
          Organi i forumi su dužni uzeti u postupak predloge i inicijative nadzornog odbora.

2. Forumi i organi Partije u Republici

a) Kongres

Član 36.

          Kongres je najviši forum Partije čije su odluke obavezujuće za sve organe i člano­ve Partije, saziva se po potrebi, a najmanje jednom u četiri godine.
          Kongres saziva Centralni komitet samoinicijativno, na zahtjev najmanje 1/3 opštinskih komiteta ili svog predsjedništva.
          Kongres sačinjavaju delegati opštinskih organizacija, izabrani u skladu sa kriterijumima koje utvrđjuje Centralni komitet, članovi Centralnog komiteta, Komisije za statutarna pitanja i Nadzornog odbora, koji imaju sva prava delegata izuzev odlučivanja o izvještajima o njihovom radu i razrješenju.
          Broj delegata Kongresa određuje Centralni komitet prema broju članova Partije u Rapublici, njihovoj strukturi, teritorijalnoj zastupljenosti i sl.

Član 37.

          Kongres utvrdjuje politiku Partije i objedinjava i usmjerava ukupno političko dje­lovanje i ostvarivanje programskih ciljeva Partije , a naročito:
          - donosi Statut i Program Partije, kao i druga programsko-politička dokume nta (odluke, rezolucije, upustva i preporuke) kojima se usmjerava rad partije, odno sno njena politika u cjelini;
          - razmatra izvještaje o radu Centralnog komiteta. Komisije za statutarna pitanja i Nadzornog odbora;
          - bira i razrješava Centralni komitet Partije, Komisiju za statutarna pitanja i Nadzorni odbor, čiji broj strukturu utvrdjuje posebnom odlukom;
          - bira delegate za forume i organe unija, saveza ili koalicija sa kojima Partija ostvaruje takve oblike saradnje, ukoliko njihov izbor ne prenese na Centralni komitet;
          - analizira i ocjenjuje aktivnost i razvoj Partije izmedju dva kongresa;
vrši i druge aktivnosti u skladu sa Programom i ovim Statutom.
          -rješava po žalbama članova i organa Partije.

b) Centralni komitet Partije

Član 38.

          Najvisi organ Partije izmedju dva kongresa je Centralni komitet, koji iz svog sa­stava bira i razrješava predsjednika, potpredsjednike i sekretara, rukovodi Partijom, usmjerava pravce i oblike političkog djelovanja i koordinira rad svih drugih organa i organizacija Partije, a za svoj rad odgovara Kongresu.
          Broj i sastav Centralnog komiteta reguliše se posebnom odlukom pri čemu je potrebno voditi računa o tome da ravnomjerno i dobro budu zastupljene sve organizacije i članstvo Partije u opštinama i Crnoj Gori.


Član 39.

          Centralni komitet u toku mandatnog perioda može osloboditi od dužnosti i izvršiti popunu u svom sastavu do 1/3 članova na predlog svog predsjedništva.
          Zavisno od razvoja organizacione strukture Partije i političkih i drugih okolno sti u kojima Partija djeluje, Centralni komitet u toku mandatnog perioda može na predlog svog predsjedništva kooptirali do 1/3 članova.
          Centralni komitet može raspustiti opštinski komitet koji djeluje suprotno intere­sima, politici i ciljevima Partije.
          U slučaju razrješenja predsjednika ili potpredsjednika Centralnog komiteta ili njihove spriječenosti da obavljaju svoje dužnosti , Centralni komitet može izabrati novog predsjednika ili potpredsjednika, čiji mandat traje dok traju navedene oko lnosti, a najduže do saziva sljedećeg kongresa.Član 40.

          Centralna komitet u ostvarivanju svoje funkcije vrši i sljedeće poslove i za datke:
          - izvršava odluke Kongresa;
          - vodi jedinstvenu kadrovsku politiku Partije;
          - najmanje jednom godišnje razmatra ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Partije;
          - bira iz svog sastava predsjedništvo, a po potrebi i radna tijela iz svog sasta va i od Članova Partije;
          - razradjuje stavove Partije, donosi odgovarajuće zaključke, formuliše neposredne zadatke i akciono usmjerava rad svih organa i organizacija Partije;
          - odlučuje o učešću na parlamentarnim izborima;
          - odlučuje o osnivanju pređuzeća i odgovarajućim poslovnim aranžmanima;
          - vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa Programom i Statutom Partije;
          -  odlučuje o udruživanju u saveze partija (koalicije);
          -  odlučuje  o učlanjenju u međunarodne organizacije.

Član 41.

          Centralni komitet može, izuzetno, donijeti odluku sa statutarnom snagom, ukoliko bi sazivanje kongresa bilo skopčano sa objektivnim teškoćama, a odlaganje donošenja takve odluke bi nanijelo štetu interesima Partije ili ostvarivanju njenih progra­mskih ciljeva.
          Odluka iz prethodnog stava podliježe verifikaciji na prvom narednom kongresu.
          Centralni komitet se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Član 42.

          Cjednice Centralnog komiteta saziva predsjednik samoinicijativno, na predlog predsjedništva ili na zahtjev najmanje 1/3 članova Centralnog komiteta.
          Inicijativu za održavanje sjednice Centralnog komiteta može dati i jedan ili vi še opštinskih komiteta, koji su dužni ponuditi materijale za raspravu i odlučivanje o pitanju u vezi kojeg traže sjednicu.

c) Predsjedništvo

Član 43.

          Predsjedništvo je operativno-izvršni organ Centralnog komiteta Partije, koji organizuje, povezuje i koordinira rad svih organa Partije na nivou Republike, a za svoj rad je odgovoran Centralnom komitetu Partije.Član 44.

            Predsjedništvo Centralnog komiteta sprovodi odluke i zaključke Centralnog komiteta i operativno usmjerava aktivnost Partije, a naročito:
          - priprema predloge i materijale za razmatranje i odlučivanje na sjednici Centralnog komiteta;
          - usklađuje rad opštinskih komiteta;
          - odlučuje o raspolaganju materijalno-finansijskim sredstvima;
          - organizuje poslove i odlučuje o prijemu u radni odnos, utvrdjuje odnose sa preduzećima čiji je osnivač Partija;
          - organizuje izdavanje publikacija;
          - organizuje i vodi izbornu kampanju;
          - organizuje i stara se o zastupanju i predstavljanju Partije prema javnosti;
          - vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i Programom Partije.

Član 45.

          Način izbora i broj članova predsjedništva utvrdjuje se posebnom odlukom Centra lnog komiteta.
          Predsjednik, potpredsjednici i sekretar Centralnog komiteta su članovi predsje­dništva po položaju.
          Predsjednik Centralnog komiteta rukovodi radom Predsjedništva.

Član 46.

          Predsjednik Centralnog komiteta saziva sjednice Centralnog komiteta i njegovog predsjedništva, rukovodi njihovim radom, predsjedava im i vrši druge poslove u skla du sa odredbama Statuta i poslovnika o radu tih organa.
          Predsjednik za svoj rad odgovara Centralnom komitetu.

Član 47.

          Potpredsjednik Centralnog komiteta zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsu tnosti ili spriječenosti ili u poslovima za koje ga on ovlasti.

Član 48.

          Sekretar Centralnog komiteta, koji je ujedno i sekretar predsjedništva, zajedno sa predsjednikom priprema sjednice predsjedništva, odnosno Centralnog komiteta, stara se o poslovnom redu na sjednicama, organizuje izvršenje odluka, neposredno rukovodi vrše njem stručnih, administrativnih i tehničkih poslova, naredbodavac je za raspoloaganje sredstvima, stara se o formiranju i čuvanju dokumenata, vrši i druge poslove odredjene Statutom i aktima organa.

g) Komisija za statutarna pitanja


Član 49.

          Komisija za statutama pitanja bira se za vrijeme od četiri godine.
          Komisija za statutarna pitanja prati primjenu Statuta i statutarnih odluka, daje tumačenje njihovih odredbi, ocjenjuje statutarnost donijetih odluka i predlaže otkla­njanje uočenih nepravilnosti, odlučuje o žalbama na odluke, o primjeni mjera odgovo­rnosti, predlaže izmjene i dopune Statuta i vrši druge poslove statutarne prirode.
          Kongres i Centralni komitet dužni su uzeti u postupak predloge i inicijative Ko­misije za statutarna pitanja.

e) Nadzorni odbor

Član 50.

          Nadzorni odbor se bira na vrijeme od četiri godine.
          Nadzorni odbor se stara o pravilnosti i zakonistosti materijalno-finansijskog poslovanja organa Partije, vrši kontrolu korišćenja sredstava, predlaže potrebne mje re i o tome informiše Centralni komitet.
          Kongres i Centralni komitet dužni su uzeti u postupak predloge i inicijative Na­dzornog odbora,

V - UČEŠĆE NA IZBORIMA ZA ORGME VLASTI

Član 51.

          Odluku o učešću na izborima za organe vlasti donosi Ce ntralni komitet Partije koji istovremeno utvrdjuje i donosi cjeloviti izborni pro gram za sve članove, organizacije i organe Partije u Republici.
          Odluka i izborni program iz prethodnog stava obavezni su za sve članove Partije.
          Opštinski komiteti donose izborne programe za organizacije Partije u opštinama koji moraju biti usaglašeni sa izbornim programom koji donosi Centralni komitet.
          Centralni komitet će istovremeno utvrditi kriterijume i način predlagan ja kandida­ta za odbornike, poslanike za republičku i Saveznu skupštinu, kao i za druge izborne funkcije, zavisno od političke procjene i mogućnosti politicko-organizacionog djelova nja Partije.
          U pripremi izbora i za njihovo organizovanje i propagandnu aktivnost Centralni komitet može odrediti posebno radno tijelo ( izborni štab, savjet, odbor, koordina cioni tim i si.).

VI - FINANSIRANJE I IMOVINA

Član 52.

          Imovinu Partije čine osnovna i finansijska sredstva koja se stiču od članarine, priloga i drugih izvora u skladu sa zakonom.
          Partija novčana sredstva stiče od članarine, priloga i drugih izvora u skladu sa zakonom.
          Odluku o visini članarine donosi Centralni komitet.
          Partija ima imovinska prava u pogledu materijalnih sredstava kojima raspolaže, kao i prema potraživanjima iz diobe zajedničke imovine KPJ, odnosno SKJ i njihovih pravnih sljedbenika, na koju imovinu polaže  zadržala pravo potraživanja.
          Partija može sticati prihode ulaganjem u preduzeća i druge djelatnosti o čemu odlučuje Centralni komitet ili njegovo predsjedništvo.
          Odlukom Centralnog komiteta planiraju se prihodi i rashodi i finansiranje po na­mjenama, kao i o rasporedu sredstava dobijenih naplatom članarine.

Član 53.

          Organi Partije stupaju u poslovne odnose u granicaira sredstava kojima raspolažu, vode poslovne knjige i sastavljaju računovodstvene iskaze u skladu sa propisima.
          Centralni komitet ima poslovni račun, a organi u cpstinama svoje račune za oba­vljanje platnog prometa.
          Ukoliko je iz razloga cjelishodnosti i ekonomičnosti povoljnije, opštinski komite ti mogu međjusobno udruživati sredstva kojima raspolažu, kao i sa Centralnim komitetom na jedan poslovni račun, ali će se utrošak svakog od njih posebno iskazivati.

Član 54.

          Sekretar Centralnog komiteta, odnosno opštinskog komiteta, odgovoran je za zakoni tost i pravilnost nastanka poslovnih promjena, za praćenje i kretanje knjigovodstve nih isprava, uključujući i računovodstvo.

Član 55.

          Prestankom postojanja neke partijske organizacije njenu imovinu i sredstva na ra čunu preuzima Centralni komitet.

VII  - IZDAVAČKA DJELATNOST, IFORMISANJE I PROPAGANDA
Član 56.

          Polazeći od javnosti rada kao osnovnog načela partijskog djelovanja. Centralni ko mitet će preko svojih organa i tijela posebnu brigu posvetiti izdavačkoj djelatnosti, infomisanju i propagandi na svim nivoima organizovanja.
          Centralni komitet donosi odluku o osnivanju stalnih ili povremenih javnih glasila, biltena i publikacija.
          Zavisno od materijalnih mogućnosti, Partija može osnovati svoj list, sa glavnim i odgovornim urednikom i redakcijskim kolegijumom, o čemu odluku donosi Centra lni komitet,  sa pravima i obavezama osnivača u skladu sa zakonom.
VIII - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 57.

          Centralni komitet je ovlašćen da odlučuje u pitanjima koja su ovim Statutom sta­vljana u njegov djelokrug, kao i o drugim pitanjima organizacione prirode, koja nijesu potpuno uređjena ovim Statutom, a od značaja su za rad Partije i ne trpe odlaganje.
          U slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog ili vanrednog stanja, Predsje dništvo Centralnog komiteta donosi Odluku o načinu djelovanja, o organizaci onoj strukturi i načinu izbora u tim uslovima i rukovodi Partijom dok se ne steknu uslovi  za rad Centralnog komiteta.

Član 58.

          Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.
         

Predsjednik Centralnog Komiteta
_____________________
                                                                  

U Podgorici ______________god.