Savez Komunista Jugoslavije – Komunisti Crne Gore i Jugoslovenski komunisti Crne Gore donijeli su dana 25.09.2009. godine
O D L U K U
o spajanju u jedinstvenu partiju pod nazivom: Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore
I. Političke partije Savez Komunista Jugoslavije-Komunisti Crne Gore i Jugoslovenski Komunisti Crne Gore ujedinjujuju se u jedinstvenu partiju, koja će nastupati pod nazivom
Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore


II. Lice ovlašćeno za zastupanje Jugoslovenske komunističke partije Crne Gore je Radislav Stanišić iz Nikšića, Školska 5/16 JMBG 1206953260043.


III. Kongres ujedinjenja u jedinstvenu partiju
Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore održaće se, nakon pripreme Kongresa od strane ujedinjenih komunističkih partija, o čemu će se članovi i javnost naknadno obavijestiti.


O b r a z l o ž e n j e


Većina članstva komunističkih partija, već odavno je shvatila da je ujedinjenje komunista imperativ vremena u kojem živimo, da treba usaglasiti idejne i političke stavove po ključnim pitanjima, vezanim za sadašnjost i neposrednu budućnost, napravili JEDINSTVENU IDEJNU PLATFORMU, čijim usvajanjem bi bio otvoren put ka ujedinjenju svih komunista, koji bi samo ujedinjeni bili u stanju da ponovo preuzmu istorijsku odgovornost i ulogu AVANGARDE RADNIČKE KLASE u Crnoj Gori.


Za KOMUNISTE CRNE GORE jedan od prioriteta je reafirmacija lika i ugleda komunista kod građana Crne Gore, uspostavljanje saradnje sa komunističkim i radničkim partijama u svijetu, a naročito u bivšim jugoslovenskim republikama, borba protiv svih oblika političkog, ekonomskog, kulturnog i vojnog porobljavanja, koje sadašnji nosioci vlasti i vlasnici mega kapitala sprovode putem globalizacije, tranzicije i pljačkaške privatizacije.


Komunisti Crne Gore očekuju političku podršku ideji ujedinjenja od bratskih komunističkih partija I radničkih partija iz bivših jugoslovenskih republika, kao i svih bratskih KP i RP iz Evrope i Svijeta.


Bez obzira na sadašnje loše stanje u društvu i za nas nepovoljan odnos snaga na javnoj političkoj sceni, komunisti nemaju nikakvog razloga da sumnjaju u ispravnost svojih ideja.
Naprotiv, sadašnje stanje u svjetskoj politici i ekonomiji dokazuje, da su komunističke ideje i dalje superiorne.


Zato,KONGRES UJEDINJENJA KOMUNISTA CRNE GORE treba da označi istorijski početak ponovnog ujedinjenja svih komunista u JEDINSTVENU REVOLUCIONARNU MARKSISTIČKO-LENJINISTIČKU PARTIJU CRNE GORE, sposobnu da preuzme svoj dio istorijske odgovornosti pred Radničkom klasom i građanima Crne Gore, prije svega, za one naraštaje koji dolaze, za jednu bolju, prosperitetnu i naprednu Crnu Goru.